می دانم ، بر آنی که کار را به پایان ببری ،
شاید دیر باشد و بسیار دشوار ،
شاید بفرسایی و بخواهی رها کنی،
گاه تردید می کنی که به این همه می ارزد؟
اما به تو ایمان دارم ، 
و ندارم هیچ تردیدی ، 
که پیروز خواهی شد ، 
اگر بکوشی !
 
  
بلند فکر کنید وبلند گام بردارید حق شما اون بالاهاست...
 
  
شایدها را باید کنید!!!!